Home IT Clip การเช็ตว่า Domain หมดอายุเมื่อไหร่ จดกับใคร

การเช็ตว่า Domain หมดอายุเมื่อไหร่ จดกับใคร

454
0

Clip แนะนำการตรวจสอบว่า domain หรือ เว็บไซต์เราจดทะเบียนกับใคร เริ่มเมื่อไหร่ หมดอายุเมื่อไหร่ เพียงเข้า www.netsol.com เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก Whois Search แล้วพิมพ์ ชื่อ domain ของเราลงไป