Home IT Clip การตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษาใน windows 10

การตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษาใน windows 10

3508
0
เปลี่ยนภาษา

จาก Link นี้ https://www.youtube.com/watch?v=ry7gduNSE6o เป็น Clip ที่ช่วยแนะนำการตั้งค่าปุ่มตัวหนอน ให้สามารถสลับการใช้งาน Keyboard เพื่อสลับระหว่างภาษาไทยกับ English ได้

ปกติเวลาที่เราลง Windows10 ใหม่ จะไม่สามารถใช้งานปุ่มนี้ได้ และใน windows 10 รุ่น Update มีการเปลี่ยนขั้นตอนในการเซตค่าใหม่ทำหลายคน งงในงง เรามาดูขั้นตอนการเซตค่าตามนี้

การเซตปุ่มเปลี่ยนภาษาใน windows 10

  1. Start/Settings
  2. Time & Language
  3. Region & Language
  4. Advance Keyboard Settings
  5. Language Bar Options
  6. เลือก Tab Advance Key Setting
  7. Change Key Sequence
  8. เลือก Grave Accent ในช่อง Switch Input Language