Home NEWS เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับ ดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม...

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับ ดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

421
0

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่ห้าติดต่อกัน จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลกอย่าง ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

FTSE Russell ได้รับรองว่าเดลต้า ประเทศไทยผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของดัชนี FTSE4Good Index Series ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณาและประเมินการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ดัชนี FTSE4Good Index Series เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544 โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น ในปีพ.ศ. 2559 ดัชนี FTSE4Good Emerging Index ได้เริ่มใช้ประเมินบริษัทในตลาดเกิดใหม่กว่า 20 ประเทศ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้ายังคงมีความมุ่งมั่นเรื่องการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) การจัดอันดับของ FTSE Russell จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประเมินความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในหลากหลายมิติ โดยนักลงทุนสามารถใช้ดัชนี FTSE4Good Index เพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็นแบบแผนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณและเป็นธรรม

เดลต้า ประเทศไทย เป็นพลเมืองบรรษัทระดับโลก (Corporate Citizen) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) และเป้าหมายการลดคาร์บอน RE100 โดยบริษัทขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย