Home NEWS ซัมซุง ร่วมกับ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย และสถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus อบรมโค้ดดิ้งเด็กไทย

ซัมซุง ร่วมกับ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย และสถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus อบรมโค้ดดิ้งเด็กไทย

917
0

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ Samsung Innovation Center ที่มุ่งยกระดับความสามารถของเยาวชนในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมความรู้ด้านโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติการตามคำสั่งของมนุษย์ผู้ควบคุม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ผลักดัน ให้เด็กไทยมีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21

ปีนี้ซัมซุงได้จัดการอบรมรุ่นนำร่องใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและชิลี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้จัดการอบรมนี้ ทั้งนี้โครงการได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงการและปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของเด็กไทย โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลางแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. จำนวน 56 คน ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาต่อในสายวิศวะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซัมซุงเชื่อมั่นใน “ศักยภาพคน”  และ “การพัฒนาสู่ชีวิตที่ดีร่วมกัน” ทั้งสองสิ่งนี้คือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจของซัมซุงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตัวเอง และแสดงศักยภาพอย่างเต็มพลัง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก