Home Article กสิรไทยให้บริการเครื่องแลกเปลี่ยนเงินอัตโนมัติ

กสิรไทยให้บริการเครื่องแลกเปลี่ยนเงินอัตโนมัติ

617
0

ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินสำหรับนักเดินทางโดยเปิดตัวเครื่องแลกเปลี่ยนเงินอัตโนมัติ (Automated Currency Exchange Machine) เครื่องแรกตั้งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เครื่องแลกเงินดังกล่าวนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ พร้อมกันนั้นในส่วนของตัวเครื่องกสิกรไทยยังระบุว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกเนื่องจากเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงสแกน Passport

สำหรับเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน สามารถแลกเงินบาทเป็นเงินต่างประเทศได้ 3 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงิน USD, EUR, JPY และแลกเงินต่างประเทศเป็นเงินไทยบาท ได้ 12 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงิน USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, HKD, KRW, TWD, JPY, MYR, CHF

การแปลงค่าสกุลเงิน ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ ยอดเงินในการทำรายการไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ และสูงสุดไม่เกิน 99,999 บาท/วัน/คน ทั้งนี้ธนบัตรบาง Series เครื่องอาจจะไม่รองรับ

ใครที่จะเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิถ้าสนใจใช้บริการแลกเงินกับเครื่องแลกเงินของกสิกรไทยสามารถใช้ได้ที่ชั้น B1 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์